top of page
Fond_edited.jpg

Utenat - Livret

 • NITEPUATAUAT
  Tshekuan uet ne tutakauian Eukuan essishuet Ne nuitsheuakan Tshekuan uet ne ishinakushian Eukuan etenitak Ne nuitsheuakan Tshekuan ma nipa tutuau Tanite ma nipa ishi-uitshiau Tshetshi aiamitukan (aiamitutuakanit) Tshetshi aiamitutuakanit Nitepuatauat tshimushuminuat Nitepuatauat kie tshukuminuat Tshetshi minuinniuin Tshetshi minupanin Tshekuan uet ne tutakauian Eukuan ne kie nin Ne nititeniteti Tshekuan uet ne ishinakushian Mitshetuau kie nin Ne nititeniteti Tshekuan ma nipa tutuau Tanite ma nipa ishi-uitshiau Tshetshi ne uauitshiakanit Tshetshi aiamitutuakanit Nitepuatauat tshimushuminuat Nitepuatauat kie tshukuminuat Tshetshi minuinniuin Tshetshi minuinniuin CHANT BLACK BEAR Nitepuatauat tshimushuminuat Nitepuataut kie tshukuminuat Tshetshi minuinniuin Tshetshi minupanin Nitepuatauat tshimushuminuat Nitepuatauat kie tshukuminuat Tshetshi minuinniuiaku Tshetshi minupaniaku Tshetshi minuinniuiaku Tshetshi minupaniaku
 • UTENAT
  Tshekuan, tshekuan ute e tutaman Tshekuan e nanatuapataman Mitshetinanu Nasht, apu tshissenitaman tshekuan ute e tutaman Ute utenat Takuan, tshekuan e minuataman Eukuan, tshe ui mamitunenitaman tshetshi tshiueian Shash, nitapin anite utapanit Eukuan tshe nakataman Anite ka taian Tshitshue, niminueniten anite niteit Kau tshe tshiueian Nete uetshian Takuan, tshekuan etenitaman Eukuan, tshe mamitunenitaman Tshekuan tshe tutaman Nipa minueniten tshetshi kushpian Ishkuteutapan tshetshi pushian muku tshiam tshetshi eka uni-tshissian Nete uetshian Shash, innu-assit ute nititan Ute Mani-utenam Ute ka nitautshian Hey, miam tshe kushpian etenitakushian Minuat tshe shatshuapataman Neme nitassinan Takuan, tshekuan e minuataman Eukuan, tshe mamitunenitaman Tshekuan tshe tutaman Nipa minueniten tshetshi kushpian Ishkuteutapan tshetshi pushian muku tshiam tshetshi eka uni-tshissian Nete uetshian Nipakuaten tshetshi kushpian Ishkuteutapan tshetshi pushian muku tshiam tshetshi eka uni-tshissian Nete uetshian
 • INNU AITUN
  Mamitunenita ueshkat anite innu Nenu utinniunnuau Pimutepan, natauipan tshetshi inniut Animanipan Mamitunenita ueshkat anite innu Tekuatshinniti kueshpitaui Tshe pimuteht tshetshi uitshiht Eshku eka tipishkaniti Shutshiteiepan tapue innu Tshetshi utitak nenu utassi Tan ua ishinakuannit innu umeshkanam Apu nita tshikut patshitenimut Tshitapatetau anutshish kashikat Eshinakuat tshitiniunnu Pimutetau, minutatau tshe ituteiaku Nikanitetau Nashetau ne tshipuamunnu Uapataniatauat tshussiminuat Innu-aimun kie innu-aitun Tshe eka unitaht shutshikapauipan tapue innu Tshetshi kanuenitak nenu utaimun Tan ua ishinakuannit innu umeshkanam Apu nita tshikut patshitenimut Tan ua ishinakuannit innu utinniun Apu nita tshikut patshitenimut Tan ua ishinakuannit innu umeshkanam Apu nita tshikut patshitenimut Tan ua ishinakuannit innu utinniun Apu nita tshikut patshitenimut
 • UESHAMA
  Ueshama Kassinu tshekuan tshuapaten Kassinu tshekuan tshipeten Kassinu tshekuan tshiminaten Kassinu tshekuan tshitshisseniten Ueshama Ne tshimushum Kie ne tshukum Anitshenat tshikanishat Eka nita tshika manenimauat Ueshama Uitamui tshekuannu ma uishimat nutauia Tshekuannu ma utinat nikauia Tshekuan ma nimish kakusseshiut Uesha uesha ueshama Ueshama (2x)
 • UITAMUI
  Mamitunenitamu, eshinakuannit utinniun Itenitamu : Tshima minuashit tshe ituteian Uitamui tshekuan, iakuikauin Uitamui tshekuan, tshe uitshikuin (miam) Minuenniu, katshi aimiat uitsheuakan Minuenimu, katshi uitak etamatshiut Shutshishiunnu mineku Shutshenitamunnu uapatanieku Tshin tshituten, tshetshi minuinniuin Uashtena tshimeshkenam, Tshe nikanitein Uitamut tshikanishat Kie uitamut tshuitsheuanat Tshe minuinniuin, ussi-inniuin Minuinniu, eshinakuannit utinniun Minuenimu, katshi uitak etamatshiut Shutshishiunnu mineku Shutshenitamunnu uapataniekuTshin tshituten, tshetshi minuinniuin Uashtena tshimeshkenam, Tshe nikanitein Tshin tshituten, tshetshi minuinniuin Uashtena tshitinniun, Tshe nikanitein
 • TSHIKA UI PISHIKUN
  Takuan tshetshi apishikushin, Tshitinniun Punita tshekuan pakunikuin, tshetshi eka patshishinin Nasht nipatshitenimikun ne e tutakuin Tshika ui pishikun tshika ui nanipaun neme akushini Kamatshikaut e tepuatikuin upime anite ita eka nanatutu e aimikuini Eka ui tutu tshetshi uitsheuin Miam kamatshishit nin etenitakushian Nikan ui uapatamini, tshitapata uetutein Eku pishiku, eku nanipau, e animauini Eka patshitenimui, eshinakushin Tshika ui pishikun, tshika ui nanipaun, neme akushini Matshi-Manitu e uishamikuin Upime anite ita eka nanatutu e aimikuini Eka ui tuta tshetshi uitsheuin Miam kamatshishit nin etenitakushian Kamatshikaut e tepuatikuin Upime anite ita eka nanatutu e aimikuini Eka ui tuta tshetshi uitsheuin Miam kamatshishit nin etenitakushian Matshi-Manitu e uishamikuin Upime anite ita eka nanatutu e aimikuini Eka ui tuta tshetshi mushtenuin Miam kamatshishit nin etenitakushian
 • TSHITINNIUNNU
  Tshe tshissenitenanu, tshekuan tshe ui tutamaku Tshetshi minuenniuiaku, mamu e taiakui Minuashu ne tshitinniunnu Tshe tshissenitenanu, tanite tshe ituteiaku Tshetshi minuatutuiaku, tshe ishpish inniuiaku Minutatau tshitinniunnu Minuashu tshitinniunnu Eukuan menuataman e tshitapamitan Eukuan menuataman ashit tshin e taian Tshe tshissenitenanu, tshekuan tshe ui tutamaku Mamu tshe tshishenniuiaku, nantam tshe minuatutuiaku Minutatau tshitinniunnu Minuashu tshitinniunnu Eukuan menuataman e tshitapamitan Eukuan menuataman ashit tshin e taian Eukuan menuataman e tshitapamitan Eukuan menuataman ashit tshin e taian Eukuan menuataman e tshitapamitan Eukuan menuataman ashit tshin e taian
 • TIPATSHIMU
  Tau anite innu, apu ute tipatshimu Uauitamu utinniun, nete uetutet Tshima tshi shauiian ueshkat ka itenitakuat Minuenitakuanipan, e mamuitunanut Ishpitenitakuannu nenu utinniun Anumat minutakuannu utipatshimun Tshuapatamuan e tshitapamit, Tshuapatamuan umeshkanam Nenu utinniun ka ishinakuannit Minutaku uitsheuakana, kie uikanisha Eshku anite mamu, tshika mamuitunanu Ishpitenitakuannu nenu utinniun Anumat minutakuannu utipatshimun Ishpitenitakuannu nenu umeshkanam Tshitshue minutakuannu utipatshimun Tipatshimui nuitsheuakan, uauita ka aitin Uauita ka inniuin, tshekuan tshituteti Nika mueshtatenan, eka uapamitat Tshitipatshimun, nanitam tshika petakuan Ishpitenitakuannu nenu utinniun Anumat minutakuannu utipatshimun Ishpitenitakuannu nenu umeshkanam Tshitshue minutakuannu utipatshimun
 • NITUASSIMINAN
  Takuanupan tshekuan etenitaman Ueshkat e uapamitan Shaputue tshimati e nakatikauin Apu tshi tshituteian Tshin nitauassim tshishuenimitin Nanikutini tshika animitishun Iat peikuan tshishuenimitin Mamitunenita tshekuan tshe tutamin Tshetshi eka unishinin Nishutsheniten tshetshi minupanin Tshetshi minuashit tshitinniun Tshin nitauassim tshishuenimitin Nanikutini tshika animitishun Tau tshutaui, tau tshikaui Tauat tshikanishat, kie tshuitsheuakanat Mamu tshititananu Kashtipishkau nanikutini inniuin Muku eka patshitenimui Tshika minuashteshu eka tshekuan itenita Tuta tshimeshkanam Tshin nitauassim tshishuenimitin Nanikutini tshika animitishun Tau tshutaui, tau tshikaui Tauat tshikanishat, kie tshuitsheuakanat Tau tshutaui, tau tshikaui Tauat tshikanishat, kie tshuitsheuakanat Mamu tshititananu
 • UINIPEKUT
  Ishkuteutapan tepueu nete kataku Eukuannu tshe nashipeiat Mitshetu innu, Puatshishemunnuat mak utshimiunnuat Uauitakanu tshetshi minuatakanit nete uinipekut Nipakuatenan tshetshi uapamitat Minuat peikuau tshe mamuituiaku Tshe takushinnieku, innu ui nimu, ui nikamu Uauitakanu tshetshi minuatakanit nete uinipekut Eku ma kassinu mamu nimitau minuatetau Eku ma kassinu innu Nikamutau minuatetau Uauitakanu tshetshi minuatakanit nete tshitassiuat Shash minuat ute nititanan Nitepuatikaunan, nitauapekaitshenan Akua tshe tutameku, akua eka taiekui mamuitunanut Uauitakanu tshetshi minuatakanit nete tshitassiuat Makupita tshitakunishkueun Tshika tshishiteu tshe tipishkat Knob Lake innuat, Mamit innuat takushinuat Uauitakanu tshetshi minuatakanit nete tshitassiuat Eku ma kassinu mamu nimitau minuatetau Eku ma kassinu innu Nikamutau minuatetau Uauitakanu tshetshi minuatakanit nete tshitassiuat Eku ma kassinu mamu nimitau minuatetau Eku ma kassinu innu Nikamutau minuatetau Eku ma kassinu mamu Nimitau minuatetau Eku ma kassinu innu Nikamutau minuatetau Uauitakanu tshetshi minuatakanit nete tshitassiuat (3x)
bottom of page